STEM laboratórium – domov malých objaviteľov

Viete čo je to STEM?

Svetovo uznávaný koncept STEM, je jedinečný prístup k učeniu 4 kľúčových oblastí:

🧪 Science (veda)

🔌 Technology (technológie)

⚙️ Engineering (inžinierstvo)

🔢 Mathematics (matematika)

Namiesto vyučovania štyroch disciplín ako samostatných predmetov, ich STEM integruje do súdržnej vzdelávacej paradigmy založenej na aplikáciách v reálnom svete.

👉 A prečo Vám to spomíname?

V rámci spolupráce s VSEtko pre vas sme získali grant na zriadenie STEM laboratória v 1. Montessori základnej škole “LEONARDO” v Prešove. 🤝

Princípy tejto metódy spájame s Montessori pedagogikou, ktorá akcentuje prax a aktívny prístup k učeniu cez špeciálne navrhnuté pomôcky umožňujúce uchopiť abstraktné koncepty cez konkrétne zážitky a poskytnúť malým vedcom priestor umožňujúci skúmať, experimentovať a nebyť len pasívnym prijímateľom informácii.

Prírodné vedy sú v montessori pedagogike zahrnuté v tzv. Kozmickej výchove, ktorá predstavuje integrovaný celok zahŕňajúci matematiku, fyziku, chémiu, geografiu, biológiu a pod. STEM laboratórium poskytne materiálno-technické zázemie pre realizáciu tvorivého potenciálu žiakov. Vďaka chemicko-fyzikálnemu vybaveniu žiaci získajú predstavu o základných vlastnostich rôznych látok, cez vlastnú skúsenosť a prácu s materiálom si rozšíria svoju slovnú zásobu, hravou formou sa oboznámia s princípmi elektriky a robotiky, získajú praktickú skúsenosť s programovaním jednoduchých robotov, vďaka špeciálne navrhnutému didaktickému montessori materiálu si osvoja základné matematické pojmy a operácie. Základný geografický materiál im poskytne predstavu o zemi v kontexte vesmíru a predstaví jednotlivé kontinenty so svojimi špecifikami.

👉To všetko budú mať žiaci k dispozícii v agilnom prostredí modernej učebne, ktorá pripomína súčasné kancelárie nadnárodných spoločností, čo im umožní flexibilne prispôsobovať priestor aktuálnym potrebám.

👉 Vrátili by ste sa do školy, ak by sa fyzika, chémia či matematika učili takto?