Naša vízia

Montessori základná škola bude sama o sebe jedinčným konceptom vzdelávania, ktoré na východnom Slovensku chýba. Okrem využitia metód tejto viac než 100 rokov overenej pedagogiky, bude naša škola výnimočná aj z týchto dôvodov:

Dôraz na moderné zručnosti

Ak chceme pripraviť mladých ľudí na svet 21. storočia, musíme začať tu a teraz. V našej škole kladieme dôraz na zručnosti ako:

  • časový manažment
  • plánovanie vlastnej práce
  • asertívna komunikácia
  • argumentácia práca v tíme
  • digitálna bezpečnosť
  • masmediálna gramotnosť
  • kreativita
  • inovatívne myslenie
  • prezentovanie projektov

Inakosť je OK

Personalizovaná výučba rešpektujúca aktuálne vývinové obdobie každého jednotlivca, jeho osobnosť a pracovné tempo. Pripravené prostredie v montessori triede podnecujúce individuálny prístup k témam s dodržaním štátneho vzdelávacie programu.

Cesta k umeniu

Hudobný nástroj pre každého, kto prejaví záujem, rôznorodé výtvarné techniky, školské divadlo, kreatívne písanie, multimediálna tvorba a ďalšie formy umenia ako neoddeliteľná súčasť každodenného spoznávania sveta.

Tréningové centrum

Jedinečné školiace pracovisko na východnom Slovensku pre študentov, pedagógov, odborníkov z rôznych oblastí ako aj pre širokú verejnosť. Pridanou hodnotnou je možnosť získať prax v reálnom prostredí školy.

Učíme sa všetkými zmyslami

Špeciálne navrhnuté pomôcky, ktoré vedia sprostredkovať abstraktný koncept formou zmyslového zážitku /pr. binomická kocka/. To, čo dokážeme uchopiť, možeme aj pochopiť. Od konrkétneho k abstraktnému a od uchopenia k pochopeniu.