Šírime dobré meno aj v Austrálii

V zime sme mali v našej škôlke nečakanú návštevu. Počas rodinnej dovolenky nás vyhľadal Róbert Kotulič s manželkou Emmou Elegado-Kotulic, ktorí žijú a pracujú v Austrálii. Emma je riaditeľkou a učiteľkou v montessori materskej škole v Sydney a tak sa rozhodli, že sa pozrú na to, ako vyzerá montessori škôlka v Róbertovom rodnom meste, v Prešove.

Emma a Róbert sa s nami podelili o svoje dojmy z návštevy, o ich pohľad na vzdelávanie metódou montessori a to, ako to vyzerá “na druhom konci sveta”, u nich v Austrálii.

Počas našej rodinnej dovolenky v Prešove, môj manžel objavil Montessori materskú školu. Boli sme veľmi potešení a milo prekvapení. Samozrejme, bola som aj skeptická. V Austrálii môže byť veľa škôl Montessori, ktoré o sebe tvrdia, že sú Montessori, ale používajú to len na zlepšenie mena. Pretože to bolo blízko, rozhodli sme sa navštíviť ju, kým začali prázdniny.

Bola to milá návšteva. Moje deti, ktoré navštevovali Montessori školu, sa v prostredí okamžite cítili ako doma. Všetky školy Montessori, napriek kultúrnej rôznorodosti, majú rovnakú atmosféru domova,  alebo toho, že tam môžu byť deti sami sebou.

Keď sme vstúpili, deti nás privítali a pokračovali v práci, a ako sme mali možnosť vidieť, ich  koncentrácia bola prvoradá. Niektoré deti boli hrdé, že nás mohli sprevádzať po škole, aj keď sme boli neočakávanými hosťami.

Vnútorné vybavenie bolo skutočným prostredím Montessori. Existujú totiž aj školy, ktoré tvrdia, že sú Montessori, ale iba názvom, nie praxou. Počet Montessori škôl narastá aj tu u nás v Austrálii, pretože absolventi škôlok chcú pokračovať vo vzdelávaní formou Montessori.

Autentické Montessori vzdelávanie vyhľadávajú rodičia a odborníci, ktorí sa riadia jej filozofiou a majú ju radi. Pre rodiny to môže byť to, čo im pomôže pri rozhodovaní. Pri svojej práci som stretla veľa rodičov, ktorí chcú bývať v blízkosti alebo sa presťahovať  do okolia montessori školy, pretože sa im páči nielen tento typ vzdelania pre svoje deti,  ale aj komunita v okolí Montessori škôl.

Ako Montessori učiteľka a s manželom ako rodičia, sme Montessori prístup pri svojich deťoch milovali. Bola to pre nás prirodzená a rešpektujúca filozofia, pri ktorej sme nasledovali svoje deti. Bolo príjemné nasledovať praktické pokyny Márie Montessori pri výchove našich detí. Naše deti sú odolné a schopné zvládnuť čokoľvek, pretože majú v sebe veľkú sebadôveru a nezávislosť, ktorá im bola vštepená od veľmi mladého veku. Môžeme len dúfať, že ako rodičia sme ich pripravili na život s týmito hodnotami.

Montessori vzdelávanie je prospešné pre deti a hodí sa k našej rodine. Je to rešpektujúci spôsob výchovy našich detí a môžete na nich vidieť výhody tohto vzdelávania. Sú sebamotivované a nezávislé.

V Austrálii je veľa škôl, ktoré začínajú predškolskými zariadeniami a pokračujú až po stredné školy. Niektoré si zachovávajú tradíciu už 40 rokov.

O tom, že by sme sa presťahovali do Prešova , sme uvažovali, ak by v okolí bola Montessori bilingválna škola. Považovali by sme za veľkú skúsenosť pre deti, aby mohli  cestovať a zažiť iný životný štýl.

During our Family holiday to Presov my husband found out that there was a Montessori school in the town of Presov. We were very delighted and pleasantly surprised. Of course, I was also sceptical. In Australia there can be lots of Montessori schools that claim to be Montessori but are only using it in name for profit. So since it was close we decided to take a walk before holidays started.

It was a nice visit. My children who attended Montessori immediately felt at home in the environment. All Montessori schools despite being culturally reflective all have that same atmosphere of being home or being allowed to be yourself.

When we entered the children were welcoming and continued about their work as you could see that the concentration was at the forefront. The children were proud to show us around even though we were unexpected guests.

The set up was genuine a Montessori environment. There can be a few schools who claim to be Montessori but only in name but not by practice. Montessori schools even here in Australia grow as the graduates want to continue their education with Montessori.

Authentic Montessori education is sought after by parents and professionals who follow and love the philosophy. For families it can be the one that tips the scale over. I have met many parents in my work who want to live nearby/moved for the Montessori school as they also like the community feel that it gives them not just for the education of their children.

As a Montessori teacher and parents, we loved Montessori for our children. It just felt natural and a respectful philosophy for us to follow for our children. It was nice to have the practical guidelines of Montessori to be able to follow as we raised our children. Our children are resilient and able to cope with anything as they have that confidence and independence in them that was instilled from a very young age. We can only hope as parents that we have prepared them for life with these values.

Montessori education is beneficial for my children and it fits our family. It is a respectful way to raise our children and you can see it in them the benefits of this education. They are self-motivated and independent.

There are many schools here in Australia that are starting from pre-primary, growing into high school and some have been keeping tradition for 40 years.

We have considered moving there if there was a Montessori bilingual school nearby. We considered it as a great experience for the children to travel and experience a different lifestyle.

Emma Elegado-Kotulic- Directress Toddler Program/ Birth to Six Coordinator, Forestville Montessori School, Sydney Australia

Robert Kotulic