Komunitná čitáreň- dotácia mesta Prešov

Knižnice alebo čitárne už nie sú iba miestom požičiavania kníh, ale plnia aj širšiu kultúrnu, informačnú, vzdelávaciu, sociálnu a komunitnú funkciu. Nakoľko sa naše o.z. venuje deťom vo veku 3-15 rokov a takisto ich rodičom, starým rodičom, domoškolákom, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako aj budúcim pedagógom /v rámci memoranda o spolupráci s Pedagogickou fakultou PU- https://www.unipo.sk/aktuality/39158/, je jedným z našich cieľov poskytovať vzniknutej komunite podnetné zázemie, kde môžu tráviť svoj voľný čas zmysluplne a pokračovať v neformálnom celoživotnom vzdelávaní.

                Vďaka podpore mesta Prešov sme mohli v priestoroch Monessori cesta o.z. zriadiť KOMUNITNÚ ČITÁREŇ a vytvoriť priestor pre aktivity jednotlivých skupín občanov, prepájať rôzne aktivity v súlade s rozvojom komunity, podieľať sa na spoločnom živote mesta, spolupracovať s miestnymi organizáciami, inštitúciami, prepájať verejný a súkromný sektor a rozvíjať partnerstvo medzi jednotlivými subjektmi. Neoddeliteľnou funkciou je tiež budovanie knižného fondu a podpora čitateľskej gramotnosti u detí a mládeže

                Postupne rozširujeme aktivity našej čitárne a pripravujeme rôznorodé podujatia ako autorské čítanie vybranej knihy jej autorom, zavádzame tzv. „Book club“ teda stretnutie čitateľov a vytvárame priestor pre rodičov na facilitované stretnutia s odborníkom v oblasti výchovy a vzdelávania.

               Máme za to, že aj malá zmena, môže mať veľký dopad pre obyvateľov Prešova a preto chceme pokračovať v našej činnosti a vďaka podpore mesta pokračovať vo využívaní komunitného priestoru určeného pre všetkých, ktorých lákajú knihy, knižné podujatia či iné vzdelávacie a komunitné aktivity, ktoré ponúkame bezodplatne.

Projekt „KOMUNITNÁ ČITÁREŇ“ podporilo mesto Prešov v rámci dotácie v sociálnej oblasti pre rok 2023 sumou 400€.

Ďakujeme