Prijímanie žiakov pre školský rok 2023/24

V šk. roku 2023/24 prijme SZŠ Montessori cesta – LEONARDO 13 nových žiakov do 1. ročníka. Títo žiaci budú následne súčasťou 1. trojročia, ktoré u nás tvoria žiaci 1., 2. a 3. ročníka.

Prijímanie žiakov do vyšších ročníkov bude predmetom individuálnej konzultácie. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese: zakladna.skola@montessoripo.sk

PRIJÍMANIE ŽIAKOV A ZÁPIS DO 1. ROČŃIKA

Ak máte záujem prihlásiť Vášho predškoláka do 1. ročníka postupujte prosím nasledovne:

 1. Vyplňte elektronickú prihlášku prostredníctvom portálu EduPage. Sprístupnená bude od 15.3. do 30.4. 2023 : TU . Dieťa môžete zapísať počas celého mesiaca apríl. Prihlášku si vytlačte a podpíšte /podpísaný musia byť obaja zákonný zástupcovia/.
 2. Zúčastnite sa prezenčného zápisu, ktorý sa bude konať: 3.apríla a 13. apríla v čase od 13:00 – 16:00. Ak Vám nevyhovuje ani jeden z termínov, kontaktujte nás, stanovíme Vám iný termín.
 3. Na zápis si prosím prineste:
  • rodný list dieťaťa /originál aj kópiu/
  • vyplnenú a podpísanú prihlášku- prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Ak sa na zápise zúčastnite obaja rodičia, môžete je podpísať aj u nás.
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • výsledky depistáže: posúdenia školskej zrelosti /vykonáva CPPaP v rámci škôlky/
  • správu z vyšetrenia – v prípade, že má Vaše dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 4. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám zašleme najneskôr  do 15. júna 2023. V našom záujme je však informovať Vás o výsledkoch prijímacieho konania čo najskôr- orientačne: 15. máj 2023.

AKO VYZERÁ PREZENČNÝ ZÁPIS?

Zapíšete sa do našej kroniky?

Zápisu sa zúčastňuje vždy dieťa spolu so zákonným zástupcom (jeden alebo obaja rodičia). Spoločne si prejdeme Vašu prihlášku a vy nám odovzdáte vyššie spomenuté dokumenty. Následne si dieťa preberie p. učiteľka, ktorá vedie s dieťaťom rozhovor a spoločne pracujú na nenáročných úlohách. Dieťa dostane ukážku práce s niektorým z materiálov a na záver sa môže podpísať do školskej kroniky . Toto stretnutie trvá orientačne 20 minút.

Vyberte si jeden z termínov: 3. alebo 13. apríla a príďte v ľubovoľnom čase od 13:00 do 16:00. Ak sa nemôžete zúčastniť ani jedného z uvedených termínov, kontaktujte nás a dohodneme sa na individuálnom termíne.

Zápis budú realizovať:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Chcete sa u nás najprv porozhliadnuť? Ak zvažujete prihlásenie Vášho dieťaťa do SZŠ Montessori cesta – LEONARDO, ale máte veľa otázok a zaujíma Vás ako to funguje v Montessori základnej škole, pozývame Vás na DOD, kde Vám predstavíme Montessori vzdelávací koncept, naše priestory, našich učiteľov a zodpovieme na Vaše otázky.

Termín: 22. marec 2023 o 15:00. Ak sa plánujete zúčastniť DOD, prosím vyplňte krátky registračný formulár: TU.

Aj takto môže vyzerať deň v škole:

Deň v Montessori základnej škole – LEONARDO

ŠKOLNÉ A POPLATKY

Príspevok na školu: 220€ mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku.

Príspevok zahŕňa:

– školský klub detí

– všetky učebné pomôcky, montessori didaktický materiál, pracovné listy, knihy a učebnice

– zošity potrebné k výuke

– pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, pracovné vyučovanie a techniku, ktoré sú súčasťou vybavenia školy

– popoludňajšie záujmové aktivity organizované školou (zahŕňa prístup do hrnčiarskej dielne, pracovného kútika, relaxačnej miestnosti, knižnice a pod.)

– minimálne 1 krúžok v rámci CVČ, v prípade voľnej kapacity aj viac.

Z príspevku na školu sa nehradia:

– obedy a strava počas dňa (Obedy sú zabezpečené spoločnosťou ACEM s.r.o. a sú vydávané v školskej jedálni.) Od 1. 5. 2023 je strava hradená z v rámci dotácie ÚPSVaR.

– kurzy korčuľovania, lyžovania, školy v prírode, či pobytové akcie, na ktoré nemá škola dotáciu

– vstupné na samostatné podujatia mimo areálu SZŠ Leonardo

Tešíme sa na Vás na DOD, zápisoch a individuálnych stretnutiach.